Obchodní podmínky

provozovatele internetového obchodu AUTOMEDIK ESHOP s.r.o., se sídlem Dělnická 776/5, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 06012531, DIČ CZ06012531, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274571.

1. Všeobecná ustanovení

 1. Veškeré podané a zpětně potvrzené objednávky jsou považovány za závazné.
 2. Kupující realizací objednávky a její zpětném potvrzení o objednání akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, ve svém znění tvoří obsah kupní smlouvy resp. je její nedílnou součástí.
 3. Předmětem smlouvy je zboží výslovně uvedené v objednávce potvrzené prodávajícím. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR nebude-li uvedeno jinak.
 4. Není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno výslovně jinak, vztahují se jejich ustanovení pouze na spotřebitele, tedy kupující, kteří uzavírají kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pasáže těchto Obchodních podmínek, které se vztahují na podnikatele, jsou takto výslovně označeny, popřípadě je na ně výslovně odkázáno.
 5. Kupující bere na vědomí, že je nezbytné, aby tyto VOP důkladně prostudoval před objednáním jakéhokoli zboží.

2. Objednání zboží, uzavření smlouvy

 1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Je nezbytné, aby kupující věnoval kontrole objednávky před jejím odesláním náležitou pozornost. K potvrzení objednávky dojde jejím odesláním. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení formou SMS (Vaše zboží je na cestě od dodavatele k nám …), toto potvrzení je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). V rozsahu, plynoucím z tohoto odstavce se tedy neuplatní ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 3. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. V případě osobního odběru zboží se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží (toto datum bude uvedené též na ZL). Zákazník bere na vědomí, že množství skladových zásob zboží či jeho dostupnost, uvedené v nákupním systému prodávajícího, jsou informace pouze orientační, kdy rozhodující a závaznou informací jsou údaje uvedené v potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Totéž, za použití ustanovení čl. 3. odst. 1 těchto Obchodních podmínek, platí též o kupní ceně, uvedené v nákupním systému prodávajícího. Za závaznou se objednávka považuje až po zaslání potvrzení objednávky formou SMS na udaný mobilní telefon. Nikoliv po potvrzení přijetí objednávky.
 4. Objednáním zboží dává zákazník souhlas k zasílání informací reklamního charakteru. Jedná se o maximálně 1x za měsíc zasílané informace o ošetření produktu pro další používání, případně nabídka náhradních dílů, které se opotřebovávají a přímo souvisí s používáním produktu. V případě, že informace si nepřejete dostávat, tak nás kontaktujte. Informace by Vám měli pomoci při bezproblémové údržbě a dlouhodobému používání zakoupeného produktu.
 5. Naše prodejna funguje jako maloobchod, zákazník si tedy má možnost objednat jeden produkt v maximálním počtu jednoho kusu. Zakázky na větší počet kusů od jednoho produktu můžou být individuálně posuzovány a domlouvány přímo se zákazníkem ihned po jeho objednání.
 6. Produkty objednané na přání zákazníka (neobvyklé autodíly apod., které nejsou běžně skladem a je třeba jejich individuálního dovozu dodavatelem) není možné vrátit z důvodů nesprávného výběru produktu nebo neprostudování parametrů produktu ze strany kupujícího, protože s těmito výrobky se kupující měl možnost detailně seznámit a jeho objednávka byla uzavřena jinak než pomocí prostředků komunikace na dálku. V případě vracení a následného odstoupení od smlouvy u těchto produktů bude zákazník hradit veškeré náklady vzniklé na individuální dodávku objednávku a na jejich dodání zákazníkovi (většinou se zákazníkovy vrátí určitý podíl ceny).
 7. Nenabude-li kupující do 14-ti dnů od prodeje nějakých námitek nebo rozporů s uzavřením kupní smlouvy, je považována kupní smlouva jako celek za uzavřenou a veškeré v ní možné nuance, nebo pochybení jsou branná jako zákazníkem akceptovaná. Vyjma početních výpočtů. Ustanovení čl. 6. Odst. 3. těchto Obchodních podmínek se uplatní přiměřeně.

3. Cena produktu a dopravy

 1. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb. Cena produktu po objednání může být změněna pouze se souhlasem kupujícího a po dohodě s ním. Nesouhlasí-li kupující se změněnou cenou produktu, může od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v provozovně prodávajícího, případně zaplacena dobírkou při převzetí zboží kupujícím.
 3. Prodávající do prodejní ceny některých produktů započítává částku za recyklaci. Tento případný poplatek není možné vidět v košíku nebo pokladně před objednáním.
 4. Cena zboží zahrnuje velkou část ceny za dopravu a za balné. U vybraných produktů je v ceně zboží zahrnuta celá cena za dopravu a za balné, takové zboží je označeno slovně „doprava zdarma".
 5. U produktů, kde tento symbol není, je účtován pouze doplatek za část dopravy a balného. Celková cena za dopravu a balné značně převyšuje námi účtovaný doplatek a proto je tento doplatek za dopravu a balné proti celkové ceně dopravy a balného nízký.
 6. Dopravce doručuje vždy do druhého pracovního dne od předání zásilky z naší expedice. Pokud není při prvním pokusu předání úspěšné, předá dopravce (většinou DPD, TOPTRANS, ZÁSILKOVNA) informaci o snaze zásilku doručit a to telefonickou formou. Zásilku poté uloží na nejbližší depo.
 7. Dopravce se dle smlouvy zavazuje doručit zboží PŘED dům nebo prodejnu. Žádáme Vás, abyste se vždy připravili na doručení zboží, obzvlášť těžkého, protože řidič jezdí sám, bez závozníka, proto není přepravce schopen zboží stěhovat po domě nebo v patrech.
 8. Dopravné a balné u nadrozměrných (kapota, blatník, výfuk, práh) nebo nebezpečných (autobaterie, chemie) či křehkých (autoskla) věcí bude vypočteno na základě vzdálenosti, váhy a dalších specifik, které přepravní firma TOPTRANS požaduje. Námi účtované dopravné nikdy nepřevyšuje jeho skutečnou hodnotu přepravní firmy. Doprava je fakturována jako doplatek k základní sazbě dopravného.
 9. Služba Exchange (výměna zásilky) je zpoplatněna navíc 49,- Kč.
 10. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu za zboží. Tímto však není dotčena případná volba kupujícího k úhradě kupní ceny zboží předem. Ve výjimečných případech je však prodávající, zejména pokud jsou se zajištěním zboží spojeny vyšší náklady než je obvyklé, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

4. Dodací lhůta

 1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne závazného potvrzení objednávky, za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů (nejčastěji do 24h). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
 2. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 4 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání kupujícímu. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

5. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů, které předá prodávajícímu, a to v rozsahu svého jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla a případně dalších, která sám prodávajícímu předá. Své osobní údaje kupující poskytuje dobrovolně a je oprávněn svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů vzít kdykoli zpět. Pokud však tak učiní před samotnou realizací kupní smlouvy, nebude prodávající schopen provést dodávku zboží. Bez jeho souhlasu je prodávající oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje pouze z důvodů plynoucích z ustanovení § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., zákona osobních údajů (dále jen "ZOOÚ").
 2. Kupující bere na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace objednávky a kupní smlouvy.
 3. Kupující dále bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci objednávky, kupní smlouvy a vzájemných práv a povinností prodávající a kupujících, plynoucích z obecně závazných právních předpisů. Jeho osobní údaje mohou být předány jiným subjektům pouze za splnění podmínek plynoucích ze ZOOÚ firmě Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., TOPTRANS EU, a.s., Zásilkovna s.r.o., Nextis Services s.r.o., dále případně i jiným firmám zajištujícím přepravu zboží.
 4. Kupující stvrzuje, že jím uvedené osobní údaje jsou pravdivé, přesné a identifikují jeho osobu.
 5. Kupující dále bere na vědomí, že je oprávněn požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu a pokud zjistí nebo se bude domnívat, že správce (prodávající) nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se ZOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů kupujícího.
 6. Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám, není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak. Osobní údaje kupujících jsou užívány pouze pro činnost provozovatele virtuální prodejny a v souvislosti s danou obchodní transakcí
 7. Objednáním zboží kupující souhlasí k použití jeho email adresy pro průběžné zasílání informací o novém zboží a akcích, týkajících se tohoto obchodu.

6. Uplatnění práva z vadného plnění

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců (dále jen „záruční doba“) od převzetí věci kupujícím a práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Práva z vady lze uplatnit na adrese provozovny prodávajícího, a to Dělnická 5, 170 00 Praha 7, případně i prostřednictvím dalších kontaktů, které prodávající kupujícímu za tímto účelem sdělí.
 2. Spotřební zboží, u kterého je záruční doba prodloužena, je takto výslovně označeno spolu s uvedením trvání prodloužené záruční doby.
 3. Kupující je povinen při převzetí zboží toto bezodkladně prohlédnout a ověřit zdali bylo doručeno bez vad. Zjistí-li kupující při převzetí zboží či později při jeho používání vady, musí je uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, pokud mu svědčí právo k jejich uplatnění. Pokud zboží bude při převzetí vykazovat porušený obal či znehodnocení zásilky, kupující má právo toto zboží nepřebrat.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 5. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobků či při rozporu s kupní smlouvou (dále jen „reklamace") je kupující povinen prokazatelně doložit, že výrobek byl zakoupen u prodávajícího, např. dokladem o zakoupení, záručním listem, atd. Reklamace může být uplatněna např. osobně u prodávajícího, telefonicky, e-mailem, atd. Dále je nutné, aby kupující v případě reklamace výrobku předložil výrobek kompletní. Kupující bere na vědomí, že pro prodávajícího neplyne dle platné zákonné úpravy přímá povinnost informovat ho bez jeho součinnosti ve 30-ti denní lhůtě o způsobu vyřízení reklamace a kupující je tedy povinen se o stavu reklamace informovat sám, a to buďto v provozovně prodávajícího či na jeho kontaktech, uvedených na webu www.automedik.cz. Kupující s tímto postupem výslovně souhlasí. Pokud bude mít kupující zájem na tom, aby byl ze strany prodávajícího informován o stavu reklamace formou e-mailové zprávy, je povinen prodávajícímu sdělit příslušné kontaktní informace. Uvedením těchto kontaktních informací však nezaniká povinnost kupujícího informovat se u prodávajícího o stavu reklamace tak, jak je uvedeno výše a případné nezaslání informace o stavu reklamace ze strany prodávajícího tak neznamená porušení smluvní či zákonné povinnosti z jeho strany.
 6. Prodávající je povinen vyřídit řádně uplatněnou reklamaci nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění, včetně odstranění vady, pokud se nedohodne se spotřebitelem na lhůtě delší. V případě, že prodávající bude reklamovaný výrobek zasílat do autorizovaného servisu, může se po dohodě se spotřebitelem prodloužit lhůta k vyřízení reklamace o 14 dní.
 7. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 8. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
 10. Zjistí-li prodávající po přijetí reklamace výrobku, že reklamace je neoprávněná, reklamaci zamítne nebo se dohodne s kupujícím na případném odstranění vady, které si již však hradí sám kupující.
 11. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody z neodborného používání produktů či neodborného servisu, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 12. Záruka se vztahuje na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.

7. Záruka se nevztahuje

 1. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána,
 2. Na vady vzniklé instalací a použitím, které bylo v rozporu s přiloženou dokumentací k danému výrobku (návod, montážní příručka, atd.)
 3. Na vady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením
 4. Na vady vzniklé elektrickým přepětím v rozvodné síti (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 5. Na vady vzniklé nadměrným mechanickým opotřebením,
 6. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd..
 7. Při nevyzvednutí vyřízené reklamace do 14-ti dnů po termínu vyřízení nebo při nevyzvednutí výrobku v případě neoprávněné reklamace, účtujeme skladné ve výši 30,- Kč za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za skladné či za případnou opravu domluvenou s kupujícím. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

8. Odstoupení od smlouvy

 1. Při uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku může kupující spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Lhůta je zachována, pokud do jejího skončení odešle kupující prodávajícímu oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  13. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  14. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  15. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  16. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  17. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  18. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  19. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  20. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  21. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  22. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  23. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 3. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování. Náklady na přepravu zboží při odstoupení zpět prodávajícímu nese zákazník, a to též v případě, kdy zboží nemůže být vráceno prodávajícímu pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží k navrácení zasílá zákazník zásadně na adresu Automedik.cz Dělnická 5, Praha 7, 170 00. Jinde nebude zboží akceptováno.
 4. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má podávající právo pouze na náhradu snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to způsobem, kterým je od něj přijal, nesjedná–li se spotřebitelem způsob jiný. Prodávající však není povinen vrátit v případě odstoupení přijaté finanční prostředky dříve, nežli mu kupující předá zboží či alespoň dostatečně prokazatelně doloží jeho odeslání na adresu prodávajícího. Jestliže kupující zvolil jiný, nežli nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. V případě potřeby dobropisovat již zakoupené zboží, Vám bude po dohodě elektronickou cestou zaslán dobropis. Jeden dobropis prosím podepište, doplňte čitelně a jasně číslo účtu, na který Vám máme dobropisovanou částku poslat a zašlete ho zpět na adresu prodávajícího (Automedik.cz Dělnická 5, Praha 7, 170 00) - viz sekce kontakt. Dobropisovaná částka za zboží bude v případě smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku ponížena o celkovou cenu za dopravu a za balné. Celková cena je v tomto případě na faktuře rozdělena na částku započtenou v ceně produktu a doplatek za dopravu, který je na faktuře vyjádřen v sekci služby.
 6. Prodávající má možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu pokud se produkt již nevyrábí nebo produkt není dlouhodobě skladem nebo u produktu výrazným způsobem došlo ke změně ceny. Zrušení kupní smlouvy je možné vždy po dohodě s kupujícím.
 7. Služba EXCHANGE je zpoplatněna 49,- Kč.
 8. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít formulář, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.

9. Uplatnění Obchodních podmínek na podnikatele

 1. Ve smyslu čl. 1. odst. 4. těchto Obchodních podmínek se jejich znění uplatní též na kupující podnikatele v rozsahu čl. 1. až 5. a ustanovení čl. 6. odst. 3. Práva z vadného plnění pak může kupující podnikatel uplatnit v rozsahu a způsobem plynoucím z příslušných ustanovení občanského zákoníku, která se nevztahují pouze na spotřebitele. Taktéž ostatní podmínky smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10. Zvláštní podmínky použití internetového obchodu

 1. Náklady kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou ve výši, závislé na tarifu telekomunikačních či datových služeb, které kupující používá a prodávající nemá nad jejich výší kontrolu ani z jeho strany nedochází k jakémukoli navyšování těchto nákladů.
 2. Údaje o uzavřené kupní smlouvě včetně Obchodních podmínek jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy sales@automedik.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. V případě, že nedojde k vyřízení stížnosti způsobem, který kupující vyžadoval, může postupovat též způsobem uvedeným v čl. 12. těchto Obchodních podmínek.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky a v den uzavření kupní smlouvy. Při trvalém smluvním vztahu má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedenou v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

12. Informační povinnost o mimosoudním řešeníspotřebitelských sporů

 1. Kupující spotřebitel je oprávněn v případě sporu s prodávajícím, který plyne ze vzájemného spotřebitelského vztahu, obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je pro zboží nabízené v on-line obchodě automedik.cz Česká obchodní inspekce. Předmětné řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno (strany si nesou jen vlastní náklady řízení) a jeho smyslem je vyřešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím bez nutnosti vynakládat finanční prostředky na soudní řízení. Řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů blíže upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve svých ustanoveních § 20d až § 20m. Další bližší informace lze získat na internetových stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz.

Obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2018, veškeré předchozí vydané podmínky se tímto ruší.

Objednávky a dotazy

Email: sales@automedik.cz

Tel.: 774 633 424

Reklamace

Email: reklamace@automedik.cz

Kamenný obchod

Dělnická 5

170 00 Praha 7 viz mapa

Provozní doba

Po-Čt 09:00 – 18:00

Pátek 09:00 – 16:00

Sobota 8:00 – 12:00

Ověřený e-shop

Heureka

© 2018
Eshop vytvořil Webový servis
TOPlist